Doju Kun

Home | Blocking Techniques | Doju Kun | Foot Techniques | Hand Techniques | Niju Kun | Old Katas | Shotokan Katas | Stances | Striking Points


Home
Blocking Techniques
Doju Kun
Foot Techniques
Hand Techniques
Niju Kun
Old Katas
Shotokan Katas
Stances
Striking Points
 

NATKD Stores

Martial Arts Supplies
Uniforms, Weapons, Training Equipment Videos at discount prices etc...

Amazon.com
Books, DVD's, Music and much more... 

DOJO KUN

Seek Perfection of Character
Hitotsu! Jinkaku kensei ni tsutomuru koto!

Be faithful
Hitotsu! Makoto no michi o mamoru koto!

Endevour
Hitotsu! Doryoku no seishin o yashinau koto!

Respect others
Hitotsu! Reigo o omonzuru koto!

Refrain from violent behavior
Hitotsu! Kekkino yu o imashimuru koto!

Dojokun kanji

 

NATKD Stores

Martial Arts Supplies
Uniforms, Weapons, Training Equipment Videos at discount prices etc...

Hapkido DVD, Learn Chokes, Joint Locks, Take Downs and much more...