Hand Techniques

Home | Blocking Techniques | Doju Kun | Foot Techniques | Hand Techniques | Niju Kun | Old Katas | Shotokan Katas | Stances | Striking Points


Home
Blocking Techniques
Doju Kun
Foot Techniques
Hand Techniques
Niju Kun
Old Katas
Shotokan Katas
Stances
Striking Points
 

NATKD Stores

Martial Arts Supplies
Uniforms, Weapons, Training Equipment Videos at discount prices etc...

Amazon.com
Books, DVD's, Music and much more...


 


OI TSUKI
GYAKU TSUKI

AGE TSUKI (Seiken Tsuki)
URA TSUKI

MAWASHI TSUKI
KAGI TSUKI

YAMA TSUKI
HEIKO TSUKI

HASAMI TSUKI
TETSUI UCHI

YOKO HIJI ATE
MAE HIJI ATE

USHIRO HIJI ATE
MAWASHI HIJI ATE

TATE HIJI ATE
OTOSHI HIJI ATE

SHUTO UCHI
HAITO UCHI

 

NATKD Stores

Martial Arts Supplies
Uniforms, Weapons, Training Equipment Videos at discount prices etc...

Hapkido DVD, Learn Chokes, Joint Locks, Take Downs and much more...